Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
Ngày cập nhật 01/12/2020

Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Công văn số 803/TTr-PCTN ngày 26/11/2020 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020;

Sở Nội vụ yêu cầu các phòng, ban, chi cục nghiêm túc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 đối với các cá nhân trong đơn vị mình, cụ thể như sau:

 

1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; mẫu bản kê khai và thời gian thực hiện bản kê khai

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 là các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP (phụ lục 1);

- Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP (phụ lục 2);

- Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 được thực hiện khi Nghị định số 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và phải hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

2. Việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập

Việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng.

3. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 được thực hiện theo điểm b, c, d  khoản 1 và khoản 3, 4, 5 Điều 11 Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

 4. Trưởng các phòng, ban, chi cục: Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Văn phòng Sở tham mưu đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng thời gian quy định.

          Sở Nội vụ yêu cầu các phòng, ban, chi cục nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 525 khách