Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Ngày cập nhật 09/03/2021

Thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 263/VPCP-TCCV ngày 12/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục; Công văn số 425/BNV-TCBC ngày 01/02/2021 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022;

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương:

1.  Báo cáo bằng văn bản tình hình quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập 2021 và xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập của đơn vị, địa phương năm 2022 theo đề cương đính kèm.

2. Báo cáo thống kê theo các Phụ lục 2A, 2B, 2C, 2E. Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo thêm Phụ lục 2D về số lượng người làm việc của ngành giáo dục và đào tạo.

Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo gửi về Sở Nội vụ bằng bản giấy và file qua địa chỉ email: tatuan.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 01/4/2021 để tổng hợp. Đề cương và các biểu  mẫu được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: snv.thuathienhue.gov.vn.

Sau thời hạn này, nếu các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi Kế hoạch hoặc việc lập Kế hoạch không đúng theo các nội dung nêu trên thì Sở Nội vụ sẽ thực hiện việc thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ số lượng người làm việc và hợp đồng lao động của đơn vị, địa phương với tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 01% (một phần trăm) so với tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình quy định.

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 799 khách