Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo đo lường sự hài lòng và đánh giá xếp loại công tác Cải cách hành chính năm 2022
Ngày cập nhật 04/01/2023

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra sáng ngày 06/01/2022, UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 002/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022. Đây là năm thứ 8 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đánh giá, xếp loại công tác CCHC đối với các cơ quan cấp sở và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức trong việc đẩy mạnh CCHC, hướng tới phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

Kèm theo Thông báo số 14/TB-SNV ngày 04/1/2022 về Kết quả đánh giá chi tiết công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành  Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 04/1/2023 Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 và Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 04/1/2023 về Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành   và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 (Có văn bản đính kèm).

Trong năm 2022, công tác CCHC tiếp tục được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời. Lãnh đạo tỉnh luôn xác định công tác CCHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh là Chương trình trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, công tác CCHC ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tổ chức triển khai một cách tích cực, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc rà soát và ban hành lại bộ TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. Việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng tiếp nhận TTHC trực tuyến qua phần mềm dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Có thể nói, việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã hàng năm cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê đầy đủ, có chất lượng về các nội dung CCHC. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện cải cách hành chính ngày một hoàn thiện hơn./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 413 khách