Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2023
Ngày cập nhật 27/06/2023

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạn chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ;

Căn cứ Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-SNV ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Sở
Nội vụ về việc phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trung tâm Lưu trữ, Sở Nội vụ;

Căn cứ Tờ trình số 56/TTr-TTLT ngày  08 tháng 6 năm 2023 của Trung tâm Lưu trữ về việc đề nghị ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào
làm việc tại Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2023;

Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại
Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tuyển dụng được những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác và sức khỏe để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng của Trung tâm Lưu trữ.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đúng nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc được giao năm 2023;

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật;

- Người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển và đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm.

II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHƯA ĐƯỢC SỬ DỤNG CỦA TRUNG TÂM

1. Số lượng người làm việc được giao và số lượng người làm việc chưa sử dụng

- Số lượng người làm việc được giao: 21

- Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 01

2. Số lượng viên chức cần tuyển

- Vị trí việc làm cần tuyển: Lưu trữ viên

- Số lượng cần tuyển: 01

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị
tuyển dụng xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người.

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Lưu trữ viên - Mã số: V.01.02.02.

- Vị trí tuyển dụng: 01 Lưu trữ viên phụ trách công tác thu thập tài liệu lưu trữ.

- Yêu cầu về trình độ:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng
lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT
ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ trình
độ B trở lên của một trong năm ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11
tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học
ứng dụng A trở lên.

2. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

3. Nội dung xét tuyển viên chức:

3.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển
được tham dự vòng 2.

3.2. Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị);

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

V. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều
kiện sau đây:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ
tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng
với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì
người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn
không xác định được thì Giám đốc Sở Nội vụ quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì
chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được
bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VII. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức lập 02 bộ, gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu của phụ lục đính kèm
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính quy định về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức);

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị
trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải
được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản
chính để kiểm tra;

3. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6;

VIII. HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Lưu trữ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (mẫu 02-SNV), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong
thời hạn còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Sở Nội vụ phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì bị huỷ kết quả tuyển dụng.

IX. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí dự tuyển như sau:

1. Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

2. Từ 100 thí sinh đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần.

3. Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần.

X. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

- Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ 8 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm
2023 đến hết 17 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, số 09
Đống Đa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo tuyển dụng được niêm yết tại Sở Nội vụ và được đăng tải trên
Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: http://www.snv.thuathienhue.gov.vn.

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở: Thông báo tuyển dụng viên chức công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ; tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức để thực hiện tuyển dụng theo quy định; tham mưu các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng theo quy định; tiếp nhận và tổng hợp danh sách những người đăng ký dự tuyển; thông báo danh sách đủ điều kiện dự tuyển; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức tuyển dụng viên chức; thu phí dự tuyển đối với các thi sinh đủ điều kiện dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

2. Trung tâm Lưu trữ: Niêm yết công khai kế hoạch này tại trụ sở; xây dựng nội dung, danh mục tài liệu ôn tập; phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức thực hiện kế hoạch này đảm bảo đúng quy định.

3. Hội đồng tuyển dụng viên chức: Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn
theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 103 khách