Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị định mới quy định về vị trí việc làm và số lượng viên chức
Ngày cập nhật 29/09/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

          Theo Nghị định này, việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải tuân thủ theo 05 nguyên tắc:

           - Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

           - Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

           - Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

          - Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

          - Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

          Đồng thời, quy định các căn cứ xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, cụ thể:

          Căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:

          + Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

         + Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

          Căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm:

          + Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

          + Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

          + Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

          Căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm:

          + Danh mục vị trí việc làm;

          + Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm;

          + Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

          Thời gian ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm

        Chậm nhất đến hết ngày 30-6-2021, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý;

          Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

         Chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

         Nghị định 106/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8-5-2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập./.

 

Tập tin đính kèm:
Tatuan
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 90 khách