Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
138 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
100/2017/QÐ-UBND09/12/201720/12/2017xBan hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1788/QÐ-SNV24/11/201724/11/2017xBan hành Quy chế vận hành Trang thông tin điện tử và các dịch vụ công của Sở Nội vụ trên mạng Internet
1789/QÐ-SNV24/11/201724/11/2017xV/v Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
05/2017/TT-BNV15/08/201702/10/2017xThông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
2650/QÐ-SNV09/11/201609/11/2016xCử công chức xử lý dịch vụ công trực tuyến tại Sở Nội vụ
50/2016/QÐ-TTg03/11/201620/12/2016xVề tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
897/QÐ-TTG27/05/201627/05/2016xQuyết định ban hành tiêu chí, thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu
874/QÐ-TTg25/05/201625/05/2016xVề việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
1221/2016/UBTVQH1325/05/201625/05/2016xTiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
03/2016/TT-BNV25/05/201625/05/2016xThông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
08/2016/NÐ-CP25/01/201610/03/2016xQuy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
517/QÐ-SNV04/06/201504/06/2015xQuy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan để cung cấp và xử lý thông tin, Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho cổng TTĐT
518/QÐ-SNV04/06/201504/06/2015xQuyết định Ban biên tập của cổng TTĐT
53/2015/NÐ-CP29/05/201515/07/2015xNghị định của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
108/2014/NÐ-CP10/01/201510/01/2015xNghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
11/2014/TT-BNV09/10/201401/12/2014xThông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
48/2014/TT-BTNMT22/08/201411/03/2016xQuy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
49/2014/TT-BTNMT22/08/201401/01/2015xBan hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
04/VBHN-BNV22/07/201422/07/2014xNghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
37/2014/NÐ-CP05/05/201405/05/2014xNghị định của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số văn bản /trang  
Trang:[1]234567

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.309.794
Truy cập hiện tại 45 khách