Tìm kiếm tin tức

Mẫu phụ lục báo cáo tự chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019
Ngày cập nhật 29/03/2019

Để thuận tiện trong việc tổ chức thực hiện báo cáo tự chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019, Sở Nội vụ hướng dẫn Mẫu phụ lục báo cáo như sau:

 

TT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm chuẩn

Điểm tự chấm

Tài liệu kiểm chứng

Giải trình

I

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

1.1.1

 

 

 

Yêu cầu tài liệu kiểm chứng phải nêu rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành và trích yếu văn bản; trường hợp tài liệu kiểm chứng không phải văn bản thì nêu rõ hình thức, nội dung của tài liệu đó (ví dụ: hình ảnh niêm yết thông báo…, bảng scan chương trình hội nghị…)

Yêu cầu phần giải trình phải phân tích ngắn gọn mức độ đạt được của từng tiêu chí thành phần; cơ sở đưa ra mức điểm tự chấm (phần giải trình cho mỗi tiêu chí thành phần không vượt quá 1/3 khổ giấy A4 và được trình bày theo biểu mẫu này)

1.1.2

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

2.1.1

 

 

 

 

 

2.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 34 khách