Tìm kiếm tin tức

Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV
Ngày cập nhật 13/12/2018

Ngày 03/12/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Theo nội dung Thông tư thì đã Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố cụ thể như sau:

1. Điều 3 về Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố;

2. Điều 4 về Tổ chức của thôn, tổ dân phố;

3. Điều 5 về Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố;

4. Điều 7 về Điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;

5. Bổ sung Điều 7a về Điều kiện sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố sau Điều 7;

6. Khoản 6 Điều 8 về Quy trình và hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;

7. Bổ sung Điều 8a về Quy trình và hồ sơ nhập, chia, giải thể và đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố sau Điều 8;

8. Điều 10 về Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố;

9. Điều 12 về Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

10. Khoản 4 Điều 14 về Trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2019 và Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 14; điểm c, điểm d khoản 1 Điều 8; điểm b, điểm d khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Xem chi tiết Thông tư tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
LT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 15 khách