Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc triển khai thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP
Ngày cập nhật 09/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 439/QĐ-BNV ngày 30/3/2018 của Bộ Nội vụ triển khai Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; trong đó, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ triển khai, hướng dẫn tại một số tỉnh, thành phố (có tỉnh Thừa Thiên Huế). 

Theo số liệu hiện nay các đơn vị đã báo cáo; huyện Phú Lộc có 50 người, huyện Nam Đông có 04 người, thị xã Hương Thủy có 02 người, huyện Quảng Điền có 03 người và thành phố Huế có 08 người chưa được hưởng chế độ, chính sách. Thị xã Hương Trà và các huyện: Phong Điền, Phú Vang, A Lưới báo cáo không có đối tượng được hưởng chế độ, chính sách. Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

1. Tiến hành rà soát lại số lượng thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 chưa được giải quyết chế độ, chính sách (có biểu mẫu kèm theo) theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP trên địa bàn và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/5/2018 để tổng hợp, báo cáo Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ.

2. Tiếp tục yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, thu nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho thanh niên xung phong theo quy định.

3. Quy trình, thủ tục và biểu mẫu hồ sơ đề nghị xét chế độ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ.

4. Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, trình hội đồng xét duyệt theo mỗi quý một lần./. 

Tập tin đính kèm:
Trần Ngọc Huấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.390.484
Truy cập hiện tại 19 khách