Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Góp ý ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã
Ngày cập nhật 29/03/2022
Góp ý CCHC cấp xã

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 303/SNV-CCHC đề nghị góp ý ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn

   Thực hiện Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBND; Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã) và Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã.

   Để có cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định và bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã, Sở Nội vụ kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và UBND các xã, phường, thị trấn tham gia góp ý và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Quyết định.

   Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 12/4/2022, để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Quyết định. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị nào không có văn bản góp ý thì xem như hoàn toàn đồng ý với nội dung đề xuất của Sở Nội vụ.

   Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./. 

(Chi tiết có file đính kèm) 

 

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 20 khách