Tìm kiếm tin tức

Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
Ngày cập nhật 12/06/2019

          Thực hiện Công văn số 2457/BNV-TCBC ngày 03/6/2019 của Bộ Nội vụ về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020;

 

          Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và Kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, Sở Nội vụ kính đề nghị các đơn vị, địa phương:

          1. Báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019 và xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2020 theo Phụ lục 2A và Phụ lục 2B đính kèm.

          2. Báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ và số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật theo Phụ lục 2C đính kèm.

          Trong báo cáo cần làm rõ tình hình thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế và đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc phân bổ công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

           3. Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/6/2019 để thẩm định trình UBND tỉnh và báo cáo Bộ Nội vụ.

           Nhận được Công văn này, kính đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

 

Tập tin đính kèm:
TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 332 khách