Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ và Kế hoạch 79-KH/TU của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Ngày cập nhật 10/01/2019

Ngày 05 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UIBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch 79-KH/TU ngày  27/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

2. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế.

3. Xây dựng quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Về chính sách nhà ở đối với cán bộ.

5. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền.

Trong quý I năm 2019, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ, Kế hoạch 79-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch này đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để có phương án giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thùy Dung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.401.110
Truy cập hiện tại 41 khách