Tìm kiếm tin tức
Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Ngày cập nhật 08/01/2019

          Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức, hành chính của tỉnh;

         Để khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, Sở Nội vụ kính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức để xây dựng Bảng mô tả công việc, khung năng lực và số lượng người làm việc của từng vị trí việc làm cụ thể, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2019 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

          Sở Nội vụ xin gửi kèm dự thảo các văn bản liên quan Đề án vị trí việc làm của Sở Nội vụ để các đơn vị, địa phương tham khảo

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
TCBC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.401.089
Truy cập hiện tại 42 khách