Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 11/11/2018

          Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/9/2017 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với các nội dung chính như sau:

          1. Số lượng vị trí, thời gian thực hiện thi tuyển

          a) Số lượng, vị trí thi tuyển

          - Thi tuyển 01 (một) vị trí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

         - Phải có ít nhất 02 (hai) ứng viên tham gia dự tuyển. Trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đề cử thêm người dự tuyển.

         b) Thời gian triển khai thực hiện: từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018.

         2. Đối tượng tham gia dự tuyển

         a) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

          - Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

          - Công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Giám đốc Sở và tương đương.

          b) Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

          Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Giám đốc Sở và tương đương giữ chức vụ từ Trưởng phòng cấp Sở trở lên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đề cử.

          3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

          Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

          a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII).

          b) Đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BKHCN ngày 26/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau:

          - Về năng lực điều hành:

          + Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

          + Có tầm nhìn, tư duy đổi mới về quản lý khoa học và công nghệ; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; có khả năng tổ chức nghiên cứu và chủ trì các đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp, phương pháp quản lý về khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          + Có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi công tác và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          - Về hiểu biết:

          + Nắm vững và am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; định hướng phát triển, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và trên địa bàn tỉnh.

          + Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

          + Am hiểu nghiệp vụ quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

          + Nắm được tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng của địa phương, đất nước, các nước trong khu vực và thế giới.

          - Về kinh nghiệm công tác: Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở và tương đương hoặc là Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương.

          - Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

          + Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (đối với những người tham gia dự tuyển sinh năm 1976 trở lại đây phải có trình độ đại học chính quy trở lên).

          + Giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

          + Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.

          + Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C hoặc tương đương trở lên.

          + Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sự dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

          c) Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ, bao gồm:

          - Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

          - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

          - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          - Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

          4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

          Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

          - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A và 2C-BNV/2008), do cá nhân tự khai được cơ quan đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

          - Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ (Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt);

          - Bản kê khai tài sản, thu nhập (Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ);

          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

          - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển;

          - Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú.

          5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

          - Thời gian: Từ ngày 10/11/2018 đến ngày 10/12/2018.

          - Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Sở Nội vụ, số 09 đường Đống Đa, thành phố Huế.

          - Dự kiến tổ chức thi vào ngày 26/12/2018.

          6. Nội dung, hình thức thi tuyển, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

          a) Nội dung, hình thức thi tuyển

          - Thi viết

          + Nội dung thi viết: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

          + Thời gian thi viết là 180 phút.

          - Trình bày Đề án

          + Nội dung thi trình bày Đề án gồm: đánh giá thực trạ