Tìm kiếm tin tức
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII
Ngày cập nhật 27/10/2018

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5691/UBND-NV ngày 04/8/2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII;

          Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo các nội dung như sau:

         1. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị, địa phương nhằm cụ thể hóa thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

         2. Các nhiệm vụ, đề án theo Kế hoạch, chương trình đề ra và kết quả thực hiện đến thời điểm 01/11/2018.

         3. Đánh giá những nhiệm vụ đã làm được, chưa làm được so với tiến độ đề ra của từng nhiệm vụ; những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nhiệm vụ trong thời gian tới.

         4. Kiến nghị, đề xuất.

         Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, địa phương quan tâm chỉ đạo gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 05/11/2018 (qua địa chỉ email: tatuan.snv@thua thienhue.gov.vn) để tổng hợp trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định./.

Tập tin đính kèm:
TCBC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.410.544
Truy cập hiện tại 109 khách