Tìm kiếm tin tức
Tham gia góp ý việc thành lập Quỹ Khuyến khích Tự lập
Ngày cập nhật 29/06/2018

           Sở Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Khuyến khích Tự lập của Ban Sáng lập viên thành lập Quỹ Khuyến khích Tự lập;

           Để có cơ sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ được đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Sở Nội vụ kính đề nghị quý cơ quan thẩm định, có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Khuyến khích Tự lập và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/7/2018 để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh.

            Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Hvnbich
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.390.484
Truy cập hiện tại 19 khách