Tìm kiếm tin tức
Nội dung ôn tập tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng
Ngày cập nhật 20/08/2018

Thực hiện Công văn số 4156/UBND-NV ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời Công văn số 592/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc ủy quyền tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng và Thông báo số 689/TB-SNV ngày 27/6/2018 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng;

Ngày 15/8/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 908/TB-SNV quy định các môn thi và nội dung ôn tập tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng; gồm một số nội dung cụ thể như sau:

I. Môn thi

Người dự thi tuyển phải dự thi các môn sau:

1. Môn Kiến thức chung: Thi viết; thời gian thi 180 phút.

2. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 02 bài thi:

- 01 bài thi viết, thời gian thi 180 phút.

- 01 bài thi trắc nghiệm, thời gian thi 45 phút.

3. Môn Ngoại ngữ (môn điều kiện): Thi viết tiếng Anh; thời gian thi 90 phút.

4. Môn Tin học (môn điều kiện): Thi thực hành trên máy; thời gian thi 60 phút.

II. Cách tính điểm các môn thi

1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

2. Điểm các môn thi được tính như sau:

a. Môn Kiến thức chung: Tính hệ số 1;

b. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

- Bài thi viết tính hệ số 2;

- Bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1.

c. Môn ngoại ngữ và môn tin học: Là môn điều kiện, yêu cầu thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên và không tính vào tổng số điểm thi.

3. Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi: Bài thi môn Kiến thức chung (hệ số 1), bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (hệ số 2), bài thi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ chuyên ngành (hệ số 1), cộng với điểm ưu tiên theo quy định.

III. Quy định về nội dung ôn tập môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành

A. Danh mục tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung

1. Luật Cán bộ, công chức:

- Chương I. Những quy định chung:  Điều 1, 2, 3, 4

- Chương II. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức ( Điều 8, 9, 11, 12, 13, 14); Đạo đức văn hóa, giao tiếp (Điều 15, 16, 17); Những việc công chức không được làm (Điều 18, 19, 20).

2. Luật Phòng, chống tham nhũng:

Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Các hành vi tham nhũng (Điều 3); Nguyên tắc xử lý (Điều 4); Trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 5).

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Gồm các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.

4. Cải cách hành chính:

- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương trình trọng điểm năm 2017 về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

5. Soạn thảo văn bản:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015.

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bảy văn bản hành chính.

B. Danh mục tài liệu ôn thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, gồm các Chương: V (các điều 89, 90), VI, VIII và IX;

2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, gồm các Chương: I, II, III, IV, V và VI;

3. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm các Chương: I, II (Mục 2), III (Mục 2, 3, 4, 5) và IV;

4. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt định giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành              xây dựng;

5. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

6. Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ;

7. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

8. Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

9. Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

10. Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

Sở Nội vụ thông báo để các đơn vị, địa phương và các thí sinh đăng ký dự tuyển để biết, thực hiện./.

(File Thông báo kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.410.551
Truy cập hiện tại 112 khách