Tìm kiếm tin tức
Đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Ngày cập nhật 13/04/2018

Thực hiện Công văn số 1320/BNV-CCVC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính; ngày 11/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 351/SNV-CCVC về việc đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018, quy định một số nội dung như sau:

1. Đối tượng dự thi

Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

- Về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

- Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNVngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có xác nhận của cơ quan sử dụng viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá 03 (ba) năm 2015, 2016, 2017 của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;

- Bản sao quyết định lương đang hưởng và các văn bằng, chứng chỉ của viên chức theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ vào một bì dựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

4. Quy định về thời gian báo cáo:

Đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo danh sách và hồ sơ viên chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi về Sở Nội vụ trước ngày 25/4/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

(File nội dung công văn và biểu mẫu báo cáo kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 176 khách