Tìm kiếm tin tức
Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch và đề nghị chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2018
Ngày cập nhật 29/03/2018

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước;

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên và đăng ký Bộ Nội vụ chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2018; ngày 27 tháng 3 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 270/SNV-CCVC về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch; đề nghị chỉ tiêu và danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2018; gồm một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi (theo nội dung Công văn kèm theo)

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi

- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

Riêng đối với tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, theo quy định của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì vị trí việc làm để xét dự thi là công chức lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và người đứng đầu sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh. Trường hợp công chức là cấp phó của người đứng đầu sở, ban, ngành và tương đương thì phải là cấp ủy viên cấp tỉnh hoặc được giao quyền, phụ trách cơ quan, đơn vị.

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

Lưu ý: Đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính: Tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn được quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi (theo nội dung Công văn kèm theo)

Đề nghị các đơn vị, địa phương gửi báo cáo và danh sách công chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, có khả năng đảm nhận hoặc làm việc ở vị trí việc làm theo yêu cầu của ngạch dự thi về Sở Nội vụ trước ngày 25/4/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

(các biểu mẫu báo cáo và quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự thi các kỳ thi nâng ngạch kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 162 khách