Tìm kiếm tin tức
Báo cáo số liệu biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế
Ngày cập nhật 10/07/2018

          Thực hiện Công văn số 3014/BNV-TCBC ngày 02/7/2017 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế;

          Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng hợp báo cáo số liệu theo Phụ lục 1, 2, 3 và 4, cụ thể:

          1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các Trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh tổng hợp theo yêu cầu tại Phụ lục 1. Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp thêm Phụ lục 4, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổng hợp thêm Phụ lục 3, Phụ lục 4.

           2. Sở Y tế tổng hợp theo yêu cầu tại Phụ lục 2.

       Nội dung chi tiết tại các biểu mẫu đính kèm theo văn bản này và được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: snv.thuathienhue.gov.vn.

          Do yêu cầu của Bộ Nội vụ về thời gian báo cáo, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 16/7/2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định./.

Tập tin đính kèm:
TCBC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 169 khách