Tìm kiếm tin tức

Chuyển biến tích cực sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/07/2019
Chung tay Cải cách hành chính

   Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020

   Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ thể hiện qua việc Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng dần qua các năm. Năm 2015, lần đầu tiên Thừa Thiên Huế xếp vào nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dẫn đầu trong cả nước (xếp thứ 04/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ). Đặc biệt, sau khi Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 02-NQ/TU), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác CCHC đạt được nhiều kết quả quan trọng; hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

   Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU

   Trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong 03 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU; Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; các chỉ thị đẩy mạnh công tác CCHC với liền trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh CCHC gắn liền ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và ISO; Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch CCHC; kế hoạch triển khai chương trình trọng điểm về CCHC; kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; kế hoạch nâng cao chỉ số PAR INDEX; kế hoạch nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

   Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, đề án quan trọng như: quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh; quy định việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các cơ quan hành chính nhà nước; Đề án “Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế với người dân hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại, hiệu quả”; Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

   Năm 2018, tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác CCHC với sự tham gia của 20/21 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; 100% UBND cấp huyện, 9 UBND cấp xã đại diện cấp huyện và 05 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Qua cuộc thi đã nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, góp phần giúp cho từng công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

   UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các phóng sự phản ánh tình hình thực hiện CCHC của tỉnh. Các đài phát thanh - truyền hình cấp huyện xây dựng, đăng tải các chuyên trang, chuyên mục về CCHC với hơn 600 tin, bài tuyên truyền/năm. Các chuyên trang CCHC ở các website của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành chức năng đăng tải tin, bài, clip phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo đồng bộ, kết hợp thông tin tuyên truyền, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thường xuyên, lâu dài cần được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng tháng, quý, năm; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo và điều hành; phong cách, lề lối làm việc được đổi mới: “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế, quy định”.

Đối thoại trực tuyến

                  Đối thoại trực tuyến "Trao đổi và tháo gỡ dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế"

   Đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU

   Hàng năm, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, công tác kiểm soát TTHC. Nội dung tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức quán triệt về công tác CCHC; công tác kiểm soát, rà soát TTHC; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (đã được chuyển sang TCVN ISO 9001:2015 từ năm 2018) và ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

   Trong 03 năm (từ năm 2016-2018), tổ chức kiểm tra 134 lượt đơn vị. Công tác kiểm tra CCHC còn được kết hợp với thanh tra công tác nội vụ, kiểm soát TTHC và kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

   Từ năm 2015, UBND tỉnh đã tiến hành đánh giá, xếp loại công tác CCHC của tỉnh. Từ năm 2017, thực hiện chấm điểm thông qua phần mềm; tổ chức đánh giá vào cuối năm để gắn kết quả đánh giá, xếp loại CCHC với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. Năm 2018, đã tổ chức đánh giá và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.
Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động, các chỉ số tác động của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp và của cán bộ, công chức, viên chức đã được thực hiện thường xuyên, liên tục và được tổng kết vào cuối năm. Thông qua đánh giá, giúp các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém. Kết quả xếp loại, đánh giá là căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng trong các cụm, khối thi đua và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kiểm tra

                                     Kiểm tra đột xuất Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy

   Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính

   Thực hiện các đề án của UBND tỉnh, từ đầu năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện tại 9 huyện, thị xã, thành phố Huế đã khai trương và đưa vào hoạt động ổn định. Đến nay, toàn tỉnh có 2.114/2.132 TTHC (tỷ lệ 99,16%) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong đó, cấp sở có 1.658 TTHC một cửa (336 TTHC liên thông); UBND cấp huyện có 321 TTHC một cửa (15 TTHC liên thông); UBND cấp xã có 135 TTHC một cửa (10 TTHC liên thông); đưa 1.526 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; công bố 1.135 TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến nay, có 88 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã khai trương và đi vào hoạt động hiệu quả.
Công tác cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được chú trọng. Trong 03 năm qua, UBND tỉnh đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, quy định lại chức năng, nhiệm vụ của 14 cơ quan, đơn vị hành chính; thành lập mới Sở Du lịch; kiện toàn các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh và giải thể 09 ban đầu tư và xây dựng các huyện, thị xã, thành phố Huế. Năm 2018, sau khi ban hành Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 để thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và 02 ban trực thuộc Sở Nội vụ, qua đó giảm được 05 đơn vị cấp phòng thuộc sở và 02 đơn vị cấp phòng thuộc ban. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đã tiến hành sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập đảm bảo tinh gọn bộ máy và ngày càng hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đến nay, toàn tỉnh có 717 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 63 đơn vị so với đầu năm 2016 (tỷ lệ 8,07%). Việc rà soát, sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh: sau 03 đợt sắp xếp, sáp nhập, kết quả đã giảm 243 thôn, tổ dân phố.

   Rà soát, quy định chặt chẽ về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và quy định số lượng cấp phó đối với các cơ quan hành chính. Đến nay, toàn tỉnh có phó giám đốc sở và tương đương là 60 người/22 đơn vị, bình quân 2,73 người/01 đơn vị; phó trưởng phòng trực thuộc sở và tương đương có 177 người/151 phòng, bình quân 1,17 người/01 phòng; phó chi cục trưởng và tương đương có 27 người/19 đơn vị, bình quân 1,42 người/01 đơn vị; phó chủ tịch UBND cấp huyện có 23 người/09 đơn vị, bình quân 2,55 người/01 đơn vị; phó chủ tịch HĐND cấp huyện có 18 người/09 đơn vị, bình quân 2 người/01 đơn vị; phó trưởng ban HĐND cấp huyện có 19 người/20 đơn vị, bình quân 0,95 người/01 đơn vị; phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương có 191 người/110 phòng, bình quân 1,73 người/01 phòng. Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đánh giá cán bộ, công chức được thực hiện có nề nếp, đảm bảo dân chủ, công khai và phát huy được tính chủ động của các cơ quan, đơn vị.

   Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các quyết định quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương làm căn cứ để các cơ quan, địa phương lập, thực hiện phân cấp quản lý tài chính và ngân sách đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền quyết định ngân sách địa phương của HĐND các cấp.

   Việc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách và công khai các nguồn thu, các khoản chi luôn được thực hiện nghiêm túc. Tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các vi phạm về chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của Nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các loại phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp trong nhân dân không còn phù hợp.

   Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã có trang thông tin điện tử. Hệ thống trang thông tin điện tử đã liên thông và cung cấp thông tin thống nhất trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thừa Thiên Huế là tỉnh đầu tiên có 100% UBND xã thực hiện cập nhật, tiếp nhận và theo dõi giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm liên thông 3 cấp tỉnh - huyện - xã. Toàn tỉnh hiện nay có 77 ứng dụng CNTT chuyên ngành, trong đó có 33 ứng dụng do bộ chuyên ngành xây dựng và 44 ứng dụng do tỉnh xây dựng.

   Tiếp tục triển khai, áp dụng 05 phần mềm dùng chung của tỉnh: 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã triển khai các phần mềm dùng chung, thực hiện hoàn toàn việc gửi và nhận văn bản qua mạng, đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng, phần mềm một cửa, theo dõi ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, triển khai trang điều hành tác nghiệp đa cấp.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 phê duyệt Đề án “phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” với các mục tiêu: bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; tăng cường sự tham gia quản lý của người dân, tổ chức.

   Có thể khẳng định, sau 03 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, công tác CCHC của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp, quản lý nhà nước tốt hơn. Việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi vào nề nếp, công việc của tổ chức, công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật; chất lượng giải quyết công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. 

Một cửa Thủy Dương

                          Khai Trương Bộ phận Một cửa hiện đại Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

   Trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục xây dựng và đổi mới mô hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại, nề nếp, chuyên nghiệp nhằm giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân nhanh chóng, thuận tiện, góp phần trong việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố chính quyền cơ sở, phục vụ nhân dân, hướng đến mục tiêu chung của toàn tỉnh là nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính./. 

Phan Thị Hồng Loan  - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo "Tạp chí Tổ chức Nhà nước"
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 30 khách