Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Bộ Nội vụ
Ngày cập nhật 11/01/2021

Ngày 10/12, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 6516/BC-BNV về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Tại Báo cáo 6516/BC-BNV, Bộ Nội vụ đã tập trung làm rõ kết quả về các mặt công tác cải cách hành chính, như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá hành chính. Đồng thời đánh giá, công tác cải cách hành chính trong năm 2020 được Lãnh đạo Bộ Nội vụ quan tâm, chỉ đạo sát sao. Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Nội vụ và thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức tạo cơ chế cho các đơn vị chủ động hơn trong thực hiện công tác chuyên môn; thường xuyên chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện các chương trình công tác. Công tác xây dựng kế hoạch cải cách hành chính được thực hiện sớm qua đó giúp định hướng thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả, bám sát tiến độ. Nhu cầu cải cách, đổi mới của chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần tạo động lực thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn tình trạng lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thờ ơ, nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, chưa thật sự sát sao, quan tâm đến công tác cải cách hành chính, chưa nộp báo cáo tổng kết CCHC năm 2020 đúng hạn; Việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa nghiêm túcảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ; Kinh phí cho các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện công việc.

Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong năm 2021, Bộ Nội vụ đề ra 8 nội dung sau:

1. Tăng cường đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, bảo đảm tiến độ theo lộ trình đề ra. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ, thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ.

2. Tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

3. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết theo nhiệm vụ được giao, không để phát sinh nợ đọng mới. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

4. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; theo dõi, nâng cao hoạt động của cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC.

5. Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức; thường xuyên rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

6. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

7. Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

8. Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia; thực hiện thẻ công chức điện tử của Bộ; xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

TNĐT (nguồn moha.gov,vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 535 khách