Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kê hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/02/2024

Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn  vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Kế hoạch, đối tượng cử tri lấy ý kiến: Là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương, có từ đủ 18 tuổi trở lên, tính từ thời điểm từ ngày 24/01/2024 trở về trước.

Phạm vi, nội dung lấy ý kiến: Theo từng đơn vị hành chính, nội dung lấy ý kiến cử tri sẽ khác nhau, cụ thể:

1. Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Phạm vi lấy ý kiến của cử tri: Tại 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung lấy ý kiến cử tri: Về phương án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế và tên gọi mới sau khi thành lập thành phố là Thành phố Huế.

2. Đề án chia thành phố Huế hiện hữu để thành lập thành 02 Quận phía Bắc và Quận phía Nam:

- Phạm vi lấy ý kiến của cử tri: Tại 36 xã, phường thuộc thành phố Huế.

- Nội dung lấy ý kiến cử tri: Về phương án chia thành phố Huế hiện hữu thành 02 quận: Quận Phú Xuân (quận phía Bắc) và Quận Thuận Hóa (quận phía Nam).

3. Đề án sắp xếp, thành lập các quận, thị xã, huyện:

a) Thành lập Quận phía Nam trên cơ sở chia tách, sắp xếp 22 ĐVHC cấp xã trong phạm vi ĐGHC thành phố Huế:

  - Phạm vi lấy ý kiến cử tri tại: 22 ĐVHC cấp xã thuộc thành phố Huế (Phường: An Cựu, An Tây, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phú Nhuận, Thủy Biều, Phú Hội, An Đông, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân,  Xuân Phú,  Thủy Vân, Phú Thượng, Thuận An; xã: Hương Phong, Thủy Bằng, Hải Dương, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh).

  - Nội dung lấy ý kiến cử tri: Về phương án thành lập Quận phía Nam thuộc thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở 22 ĐVHC cấp xã thuộc thành phố Huế và tên gọi mới sau khi thành lập quận là Quận Thuận Hóa.

b) Thành lập Quận phía Bắc trên cơ sở chia tách, sắp xếp 14 ĐVHC cấp xã trong phạm vi ĐGHC thành phố Huế:

  - Phạm vi lấy ý kiến cử tri tại: 14 ĐVHC cấp xã thành phố Huế (Phường: An Hòa, Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Kim Long, Hương Sơ, Hương Long, Phú Hậu, Hương An, Hương Vinh, Hương Hồ và xã Hương Thọ).

  - Nội dung lấy ý kiến cử tri: Về phương án thành lập Quận phía Bắc thuộc thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở 14 ĐVHC cấp xã thuộc thành phố Huế và tên gọi mới sau khi thành lập quận là Quận Phú Xuân.

c) Thành lập thị xã Phong Điền và các xã, phường thuộc thị xã Phong Điền trên cơ sở ĐGHC huyện Phong Điền:

  - Phạm vi lấy ý kiến cử tri tại: 16 xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền.

  - Nội dung lấy ý kiến cử tri: Về phương án thành lập thị xã Phong Điền thuộc thành phố Huế trực thuộc Trung ương và các xã, phường thuộc thị xã Phong Điền và tên gọi mới sau khi thành lập thị xã là thị xã Phong Điền.

d) Thành lập huyện mới trên cơ sở nhập nguyên trạng ĐGHC của huyện Nam Đông và huyện Phú Lộc:

  - Phạm vi lấy ý kiến cử tri tại: 27 ĐVHC cấp xã (10 ĐVHC cấp xã thuộc huyện Nam Đông và 17 ĐVHC cấp xã thuộc huyện Phú Lộc).

  - Nội dung lấy ý kiến cử tri: Về phương án sắp xếp huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông để thành lập 01 huyện mới thuộc thành phố Huế trực thuộc Trung ương và tên gọi sau khi thành lập huyện mới là huyện Phú Lộc.

4. Đề án sắp xếp, thành lập các phường, thị trấn, xã của các quận, thị xã, huyện: 

  a) Thành phố Huế: 09 ĐVHC cấp xã

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường mới trên cơ sở nhập nguyên trạng ĐGHC của xã Hương Thọ và phường Hương Hồ (lấy ý kiến cử tri tại 02 ĐVHC gồm xã Hương Thọ và phường Hương Hồ) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Long Hồ.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường mới trên cơ sở nhập nguyên trạng ĐGHC của xã Hải Dương và phường Thuận An (lấy ý kiến cử tri tại 02 ĐVHC gồm xã Hải Dương và phường Thuận An) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Thuận An.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường mới trên cơ sở nhập nguyên trạng ĐGHC của 03 xã Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương (lấy ý kiến cử tri tại 03 ĐVHC gồm xã Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Dương Nỗ.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường Thủy Bằng trên cơ sở nguyên trạng ĐGHC xã Thủy Bằng (lấy ý kiến cử tri tại xã Thủy Bằng) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Thủy Bằng.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường Hương Phong trên cơ sở nguyên trạng ĐGHC xã Hương Phong (lấy ý kiến cử tri tại xã Hương Phong) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Hương Phong.

  b) Huyện Phong Điền: 11 ĐVHC cấp xã

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường Phong An trên cơ sở nguyên trạng ĐGHC xã Phong An (lấy ý kiến cử tri tại xã Phong An) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Phong An.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường Phong Hiền trên cơ sở nguyên trạng ĐGHC xã Phong Hiền (lấy ý kiến cử tri tại xã Phong Hiền) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Phong Hiền.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường Phong Hòa trên cơ sở nguyên trạng ĐGHC xã Phong Hòa (lấy ý kiến cử tri tại xã Phong Hòa) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Phong Hòa.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường mới trên cơ sở nhập nguyên trạng ĐGHC xã Phong Hải và xã Điền Hải (Lấy ý kiến cử tri tại 02 ĐVHC gồm xã Phong Hải và xã Điền Hải) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Phong Hải.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường mới trên cơ sở nhập nguyên trạng ĐGHC xã Điền Lộc và xã Điền Hòa (lấy ý kiến cử tri tại 02 ĐVHC xã Điền Lộc và xã Điền Hòa) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Phong Phú.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường mới trên cơ sở nhập nguyên trạng ĐGHC thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu (lấy ý kiến cử tri tại 02 ĐVHC thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Phong Thu.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập xã mới trên cơ sở nhập nguyên trạng ĐGHC xã Điền Hương và xã Điền Môn (lấy ý kiến cử tri tại 02 ĐVHC xã Điền Hương và xã Điền Môn) và tên gọi mới sau khi thành lập xã mới là xã Phong Thạnh.

c) Thị xã Hương Thủy: 06 ĐVHC cấp xã

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường Thủy Thanh trên cơ sở nguyên trạng ĐGHC xã Thủy Thanh (lấy ý kiến cử tri tại xã Thủy Thanh) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Thủy Thanh.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường Thủy Phù trên cơ sở nguyên trạng ĐGHC xã Thủy Phù (lấy ý kiến cử tri tại xã Thủy Phù) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Thủy Phù.

  - Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường mới trên cơ sở nhập nguyên trạng ĐGHC xã Phú Sơn và phường Phú Bài (Lấy ý kiến cử tri tại 02 ĐVHC xã Phú Sơn và phường Phú Bài) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Phú Bài.

- Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường mới trên cơ sở nhập nguyên trạng ĐGHC xã Thủy Tân và phường Thủy Lương (Lấy ý kiến cử tri tại 02 ĐVHC xã Thủy Tân và phường Thủy Lương) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Tân Lương.

d) Thị xã Hương Trà: 01 ĐVHC cấp xã

- Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập phường Hương Toàn trên cơ sở nguyên trạng ĐGHC xã Hương Toàn (Lấy ý kiến cử tri tại xã Hương Toàn) và tên gọi sau khi thành lập phường mới là phường Hương Toàn

đ) Huyện Phú Lộc: 01 ĐVHC cấp xã

- Lấy ý kiến cử tri về nội dung: Thành lập thị trấn Lộc Sơn trên cơ sở nguyên trạng ĐGHC xã Lộc Sơn (lấy ý kiến cử tri tại xã Lộc Sơn) và tên gọi sau khi thành lập thị trấn là thị trấn Lộc Sơn.

Thời gian niêm yết và tổ chức lấy ý kiến cử tri

- Niêm yết danh sách cử tri từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 25/02/2024.

- Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri về Đề án từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 02/3/2024.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trước ngày 07/3/2024.

(Tài liệu lấy ý kiến cử tri có kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 795 khách