Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Ngày cập nhật 19/05/2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 18/5/2023 về Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

 

Căn cứ Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2020; căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Theo đó, với mục đích:

- Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đối thoại với thanh niên để tiếp nhận, ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; cung cấp phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên

- Thông qua Hội nghị đối thoại để cán bộ, đoàn viên thanh niên trực tiếp lắng nghe và lĩnh hội và nắm bắt những chủ trương của tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà, cũng như sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với đoàn viên thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương Thừa Thiên Huế thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Định hướng cho đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia thực hiện các chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI; đồng thời, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Huế trong sự phát triển của tỉnh nhà trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết 54); qua đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí văn hóa, sức mạnh con người xứ Huế - nguồn lực nội sinh quan trọng nhất để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương.

Trên cơ sở đó, năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ đối thoại với thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế theo chủ đề: “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Huế trong kỷ nguyên số”.

Hình thức đối thoại: Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, thanh niên.

Thời gian: Dự kiến cuối tháng 6/2023.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch xem chi tiết tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
XDCQ&CTTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 678 khách