Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh
Ngày cập nhật 16/08/2022

Ngày 12/8/2020, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 162-KH/BCS về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh.

 

Theo đó, mục đích yêu cầu của Kế hoạch là: Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; Thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao nhận thức và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27-CT/TU, ngày 19/7/2022 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp, đó là:

1. Các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân chủ và thực hành dân chủ.

2. Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân (Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...), Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

3. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc như: những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ô nhiễm môi trường...

5. Thực hiện có hiệu quả việc công khai và thông tin cho nhân dân biết và tham gia góp ý về các đề án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình trọng điểm, các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; nhất là công khai các chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo tinh thần “Kiến tạo” và “Phục vụ”; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

7. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng; tạo điều kiện để phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền cơ sở, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư.

8. Các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên ban chỉ đạo; xây dựng chương trình công tác, giao ban định kỳ, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo được thường xuyên, sâu sát và hiệu quả. Tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Để tổ chức, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trên, Ban Cán sự UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra theo dõi việc triển khai Kế hoạch này. Tăng cường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổng hợp và báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện theo nội dung của ngành, đơn vị phụ trách. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân./.

 

Tập tin đính kèm:
Trần Quang Nhân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 691 khách