Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Ngày cập nhật 01/08/2022

   Thực hiện Công văn số 3556/BNV-CQĐP ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể như sau:

 

   1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đó tập trung vào 04 nội dung chính: (1) Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; (2) thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; (3) Thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp; (4) Ban Thanh tra nhân dân.

   2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế lấy ý kiến các xã, phường, thị trấn theo phụ lục I và phụ lục II.

   (Có dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các phụ lục kèm theo).

   Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 08/8/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ.

   Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 686 khách