Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đề nghị phân loại Đơn vị hành chính; tổ chức và hoạt động thôn, Tổ dân phố; thống kê số lượng, chất lượng CBCC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, Tổ dân phố
Ngày cập nhật 24/08/2021

        Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố; thống kê báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hoạt động thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

   I. Về phân loại đơn vị hành chính

  1. Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành phố Huế lập hồ sơ phân loại lại đơn vị hành chính cấp huyện, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01/11/2021 để thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Bộ Nội vụ.

  2. Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông, Phú Vang, thị xã Hương Trà, thành phố Huế lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính đối với các xã, phường sắp xếp lại theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số: 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 và số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021, gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 01/10/2021 để thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  3. Rà soát biến động về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính của các xã loại 2, 3 cần thiết phải phân loại lại thì lập hồ sơ, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  II. Về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  1. Báo cáo hiện trạng và phương án sắp xếp, sáp nhập, thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định, gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 01/11/2021.

  2. Triển khai, xây dựng hồ sơ phân loại thôn, tổ dân phố, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/9/2021 để thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  III. Thống kê báo cáo số liệu

  Lập danh sách và thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của các xã, phường, thị trấn và số thôn, tổ dân phố đến thời điểm 15/8/2021 (có các biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kèm theo). Kết quả thống kê báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/9/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 651 khách