Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 25/02/2020

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/02/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và đổi tên gọi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1217/UBND-NV ngày 21/02/2012 yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc và Phú Vang chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập và thành lập mới các thôn, tổ dân phố theo đúng Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/02/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; khẩn trương kiện toàn hệ thống chính trị, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không tiếp tục bố trí công việc được bảo lưu 06 tháng phụ cấp hiện hưởng kể từ ngày Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực

 

Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện Phú Lộc, huyện Phú Vang, UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về thực hiện giao dịch thủ tục hành chính, tư pháp liên quan tên gọi mới của các thôn, tổ dân phố.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 109 khách