Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn thư - Lưu trữ
Ngày 17 tháng 01 năm 2024, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 166/KH-SNV về Bồi dưỡng, tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2024  
Sáng 18/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp.
          Sở Nội vụ xây dựng dự thảo các quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào...
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ, Sở Nội vụ năm 2023
Theo biên bản họp Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ, Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ năm 2023 thông báo danh sách người đủ điều kiện dự...
  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng...
Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BNV về việc Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 670 khách