Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017
Ngày cập nhật 26/04/2017

Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 500/SNV-VTLT về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017

 

               Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quản lý của Bộ Nội vụ; Công văn số 287/VTLTNN-VP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương lập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017, như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn

a) Người làm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Có thời gian công tác đủ 15 năm tính đến thời điểm xét, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm;

- Trường hợp được cử đi học về chuyên môn hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự sau đó được điều động về tiếp tục công tác thì thời gian này được tính là thời gian công tác trong ngành và được cộng dồn nếu không công tác liên tục.

b) Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào việc xây dựng và phát triển ngành văn thư, lưu trữ;

- Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy, phát triển ngành văn thư, lưu trữ;

- Có thành tích xuất sắc trong việc củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành văn thư, lưu trữ.

2. Những trường hợp được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

a) Cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”, “Anh hùng lao động”, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng được đề nghị xét tặng ngay sau khi có quyết định khen thưởng.

b) Cá nhân được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; Huân chương các loại (trừ các loại Huân chương đã nêu ở trên) được đề nghị xét tặng sớm hơn 05 năm.

c) Cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh được đề nghị xét tặng sớm hơn 03 năm.

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 01/2014/TT-BNV) gồm:

a) Tờ trình đề nghị của đơn vị (theo mẫu tại Phụ lục I)

b) Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu tại Phụ lục II, Phục lục III, Phụ lục IV)

c) Báo cáo tóm tắt thành tích quá trình công tác đối với cá nhân trong ngành (theo mẫu tại Phụ lục V).

d) Những trường hợp thuộc diện ưu tiên xét tặng phải có bản sao các Quyết định khen thưởng và Bằng công nhận kèm theo.

          Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện và gửi 02 bộ hồ sơ về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ; số 16 Lê Lợi, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3846924) trước ngày 05/6/2017 để tổng hợp, thẩm định đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

               Vui lòng xem công văn và phụ lục đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Văn Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 25 khách