Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn phạm vi ôn tập phỏng vấn kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ
Ngày cập nhật 28/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1147/KH-SNV ngày 26/6/2023 của Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2023; Sở Nội vụ hướng dẫn Danh mục phạm vi ôn tập như sau:

 1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13.
 2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.
 3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác Văn thư.
 4. Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ lịch sử cấp các cấp.
 5.  Thông tư 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy;
 6. Thông tư 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy;
 7. Thông tư 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị;
 8. Thông tư 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;
 9. Thông tư 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công;
 10. Thông tư 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ;
 11. Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc;
 12. Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ;
 13. Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ, trực thuộc Sở Nội vụ
 14. Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Sở Nội vụ

 

Trung tâm Lưu trữ
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 119 khách