Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn thư - Lưu trữ
Ngày 08/4/2022, Hội đồng Kiểm tra - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 04/TB-HĐKT về việc tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.  
                 Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 về...
               Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 03/TB-HĐKT...
Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2020 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và trên...
Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 448/SNV-VTLT về đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2020  
     Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phát triển ứng dụng công...
Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1447/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025”;...
            Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 686/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý Đề án “Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ,...
      Ngày 27/2/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 199/SNV-VTLT về việc thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ...
Thực hiện Công văn số 151/VTLTNN-NVĐP ngày 22/02/2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.871.118
Truy cập hiện tại 422 khách