Tìm kiếm tin tức

Văn thư - Lưu trữ
Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2020 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và trên...
Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 448/SNV-VTLT về đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2020  
     Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phát triển ứng dụng công...
Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1447/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025”;...
            Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 686/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý Đề án “Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ,...
      Ngày 27/2/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 199/SNV-VTLT về việc thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ...
Thực hiện Công văn số 151/VTLTNN-NVĐP ngày 22/02/2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức,...
              Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành các giấy mời số 1331/GM-SNV, 1332/GM-SNV, 1334/GM-SNV về tham dự hội nghị tập huấn về văn thư, lưu trữ. Hội nghị sẽ được tổ chức theo thành...
Ngày 29/01/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 86/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý dự thảo quy chế về công tác văn thư; quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch khảo sát tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 188 khách