Tìm kiếm tin tức
Báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ quản lý, quản trị tại doanh nghiệp nhà nước
Ngày cập nhật 26/06/2019

 Thực hiện Công văn số 3911/UBND-TH ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

Thực hiện Công văn số 1505-CV/TU ngày 18/6/2019 của Tỉnh ủy về báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ quản lý, quản trị tại doanh nghiệp nhà nước, để có số liệu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ quản lý, quản trị tại doanh nghiệp nhà nước và báo cáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ kính đề nghị các đơn vị nêu trên quan tâm thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 28/6/2019 (đồng thời gửi qua địa chỉ mail: pdqhung.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp trình UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định./.

Đề cương và biểu mẫu ở file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 21 khách