Tìm kiếm tin tức
Thực hiện chế độ tập sự mới đối với giáo viên, giảng viên
Ngày cập nhật 26/04/2019

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các Trường Cao đẳng thuộc UBND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, ngày 24/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT);

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP);

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể về thời gian tập sự đối với viên chức.

Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện chế độ tập sự mới đối với viên chức giảng dạy theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thay cho thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tập tin đính kèm:
Hà Xuân Tuyết Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 67 khách