Tìm kiếm tin tức
Báo cáo số liệu điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Ngày cập nhật 22/04/2019

          Thực hiện Công văn số 1495/BNV-TCBC ngày 05/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế (kèm theo Công văn số 1495/BNV-TCBC);

 

          Để có số liệu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Sở Nội vụ kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát, tổng hợp báo cáo các nội dung sau:

         1. Tổng hợp, báo cáo thực trạng về số trường, số lớp, số học sinh, số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hiện có tại thời điểm 31/3/2019 của từng cấp học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Nhu cầu giáo viên của năm học 2018-2019 tính theo định mức quy định (học sinh/lớp, giáo viên/lớp) và kinh phí chi trả cho số giáo viên tăng thêm (kèm theo Phụ lục số 1, 2, 3, 4). Đối với địa phương đang bố trí cao, thấp hơn định mức (học sinh/lớp, giáo viên/lớp) đề nghị có giải trình cụ thể.

          2. Tổng hợp danh sách hợp đồng lao động giáo viên mầm non tại các cơ sở mầm non bán công đã chuyển sang công lập nhưng chưa được tính vào biên chế giáo viên của năm 2015 (kèm theo Phụ lục số 5).

          3. Tổng hợp danh sách hợp đồng lao động giáo viên (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) trong chỉ tiêu biên chế từ năm 2015 trở về trước (kèm theo Phụ lục số 6).

         4. Tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

          5. Tổng hợp, báo cáo về dân số năm 2015, 2016, 2017 và năm 2018 (trong đó báo cáo rõ về dân số tăng tự nhiên, dân số tăng cơ học của từng năm).

          6. Tổng hợp, báo cáo về số lượng giường bệnh và số viên chức làm việc tại các cơ sở y tế công lập của địa phương (kèm theo Phụ lục số 1A, 2A).

         7. Tổng hợp danh sách cán bộ y tế xã, phường, thị trấn đang thực hiện hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở (sau đây gọi tắt là Quyết định số 58/TTg) và Quyết định số 131/TTg ngày 04/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm trong Quyết định số 58/TTg nhưng chưa được chuyển sang viên chức theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn (kèm theo Phụ lục số 3A).

          Báo cáo (kèm theo các phụ lục) của các đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 03/5/2019 (gửi kèm file mềm vào địa chỉ email: tatuan.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

           Do yêu cầu của Bộ Nội vụ hết sức khẩn trương về thời hạn báo cáo, Sở Nội vụ kính đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 8 khách