Tìm kiếm tin tức
Chuẩn bị nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 50-KL/TW của Bộ chính trị
Ngày cập nhật 12/04/2019

Thực hiện Công văn số 1323-CV/TU ngày 26/4/2019 của Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 50-KL/TW, ngày 26/9/2009 của Bộ Chính trị; Để kịp thời tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 50-KL/TW, ngày 26/9/2009 của Bộ Chính trị;

Sở Nội vụ kính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 50-KL/TW, ngày 26/9/2009 của Bộ Chính trị tại đơn vị mình (có Đề cương báo cáo kèm theo). Báo cáo xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 13/4/2019 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: pdqhung.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp.

Do yêu cầu gấp rút về thời gian, kính đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Tổ chức- Công chức, viên chức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 335 khách