Tìm kiếm tin tức
Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
Ngày cập nhật 05/06/2024
Sáng kiến CCHC

Ngày 26/4/2024, UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tạo sự lan toả trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh và Nhân dân về vai trò của công tác CCHC đối sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Thông qua Hội thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Hội thi được tổ chức rộng rãi, khách quan với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai và tham gia Hội thi đạt kết quả tốt; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại: Các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể các cấp; các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Chuyên viên, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Hội thi không được tham gia dự thi.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

Theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC; trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản sau đây:

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 04/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chương trình số 196/CTr-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

- Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024.

-  Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

- Các văn bản liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

2. Hình thức dự thi

Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã; được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.

3. Tiến độ và thời gian thực hiện:

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Công tác chuẩn bị

 

 

 

1.1

Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Tổ chức Hội thi

Sở Nội vụ

Các sở, ngành liên quan

Tháng 5/2024

1.2

Họp Ban Tổ chức Hội thi và thống nhất, ban hành Thể lệ Hội thi

Sở Nội vụ

Các sở, ngành liên quan

Tháng 5/2024

1.3

Gửi đề thi, đáp án về Ban Tổ chức tổng hợp, hoàn chỉnh Bộ đề thi

Sở Nội vụ

Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, VP UBND tỉnh

Trước ngày 15/5/2024

1.4

Xây dựng hoàn chỉnh, vận hành thử phần mềm phục vụ Hội thi

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 5/2024

2

Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động

 

 

 

2.1

Triển khai, phát động Hội thi

Ban Tổ chức Hội thi

Các sở, ngành, địa phương

Tháng 5/2024

2.2

Thông báo, tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về Hội thi trên các kênh thông tin

Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

Tháng 5-6/2024

3

Tổ chức triển khai Hội thi

 

 

 

3.1

Tổ chức thi và công bố kết quả, trao giải phần trắc nghiệm theo Kế hoạch đề ra

Ban Tổ chức Hội thi

Các sở, ngành, địa phương

Ngày 20/6-16/7/2024

3.2

Tổng hợp kết quả Hội thi, Họp Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi

Ban Tổ chức Hội thi

 

Ngày 17/7-30/7/2024

3.3

Quyết định phê duyệt kết quả Hội thi

Ban Tổ chức Hội thi

 

Ngày 01/8-05/8/2024

4

Tổ chức Lễ tổng kết Hội thi

Ban Tổ chức Hội thi

Các sở, ngành liên quan

Trước ngày 10/8/2024

- Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 20/6/2024, kết thúc vào ngày 16/7/2024.

IV. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC

1. Ban Tổ chức Hội thi, gồm:

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

- Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ;

- Đại diện lãnh đạo Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2. Tổ Chuyên viên giúp việc, gồm: Đại diện lãnh đạo phòng hoặc công chức các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng tuần:

Mỗi tuần có 03 giải thưởng được trao cho các cá nhân gồm:

- 01 giải Nhất, trị giá 1.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì, trị giá 700.000 đồng.

- 01 giải Ba, trị giá 500.000 đồng.

2. Giải thưởng tập thể:

Giải thưởng tập thể được chia theo các khối như sau:

- Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Khối cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có 02 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- Khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Khối UBND cấp huyện gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Khối cấp xã gồm có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Giải thưởng tập thể được trao cho các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ người tham gia phần thi trắc nghiệm cao và đạt chất lượng bài thi tốt nhất, trong đó không có cá nhân nào đạt điểm 0 tại các tuần thi trắc nghiệm (số lượng người dự thi thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp xã được tính chung vào số lượng thuộc khối cấp xã).

- Giải thưởng tập thể được công bố và trao tại Lễ tổng kết Hội thi.

3. Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

VI. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức Hội thi được sử dụng trong nguồn kinh phí ngân sách tỉnh đã bố trí cho Sở Nội vụ trong dự toán giao đầu năm 2024.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi; tham mưu Trưởng Ban Tổ chức thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Tổ chức Hội thi.

- Là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Hội thi.

- Chủ trì tham mưu chuẩn bị toàn bộ nội dung để phục vụ tốt nhất cho Hội thi; xây dựng Thể lệ Hội thi, đề thi và đáp án; chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội thi đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, hoàn thiện phần mềm để triển khai Hội thi trực tuyến trên môi trường mạng.

- Chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức Hội thi tổ chức Lễ công bố kết quả và trao giải hàng tuần phần thi trắc nghiệm cho các cá nhân.

- Tham mưu tổ chức Lễ tổng kết và trao giải tập thể Hội thi; báo cáo tổng kết Hội thi theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã và thành phố Huế, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội thi.

- Phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, quản lý việc xây dựng phần mềm để triển khai Hội thi trực tuyến trên môi trường mạng; đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo Ban biên tập các Trang thông tin điện tử tổng hợp đặt banner Hội thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

3. Sở Tài chính:

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức Hội thi theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND cấp huyện, cấp xã

- Kịp thời triển khai và hưởng ứng Hội thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tích cực tham gia Hội thi đảm bảo chất lượng và tính thiết thực.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Hội thi bằng nhiều hình thức,
như: tuyên truyền về Hội thi, đăng tải Thể lệ, nội dung Hội thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên bảng thông tin nội bộ…; liên kết đường link Hội thi, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị, địa phương tham gia Hội thi thuận tiện.

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở đơn vị, địa phương để tham gia Hội thi đạt kết quả tốt.

5. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Hội thi; kịp thời đưa tin, bài phản ánh về Hội thi; tuyên truyền về Lễ tổng kết và trao giải Hội thi.

- Nghiên cứu xây dựng phóng sự ngắn, phỏng vấn ngắn về Hội thi phục vụ công tác tuyên truyền và tổng kết, trao giải.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp dưới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Hội thi; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng phong trào thi đua đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt công tác CCHC tại địa phương. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai và tham gia thực hiện đạt kết quả tốt.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

(Chi tiết có file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 120 khách