Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2023
Ngày cập nhật 08/09/2023
Cải cách hành chính cấp xã

Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1580/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2023

   Triển khai thực hiện Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tại UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã); Sở Nội vụ hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2023 đối với UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, như sau:

   1. Về nội dung, tiêu chí đánh giá:

   Nội dung đánh giá là Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác số CCHC cấp xã tại Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã.

   2. Về tự đánh giá, chấm điểm và xây dựng báo cáo:

   - Việc tự đánh giá, chấm điểm của UBND cấp xã thực hiện dựa trên hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn này;

   - Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã phải được Lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt và gửi về Sở Nội vụ (qua Trang thông tin điều hành tác nghiệp) và trên Phần mềm đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp xã, gồm:

   + Văn bản đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của địa phương;

   + Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2023 (được trích xuất từ phần mềm sau khi hoàn thành xong quá trình tự đánh giá, chấm điểm).

   3. Về nhập dữ liệu báo cáo trên phần mềm đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp xã (có tài liệu hướng dẫn ban hành kèm theo):

   UBND cấp xã tiến hành nhập dữ liệu báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm, các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm quản lý chấm điểm theo các bước sau:

   - Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm, phân công tự đánh giá

   Lãnh đạo UBND cấp xã được phân công phê duyệt báo cáo đăng nhập bằng tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC tại UBND cấp xã của theo địa chỉ https://danhgiacchccapxa.thuathienhue.gov.vn.

   Tiến hành phân công cho công chức của UBND cấp xã thực hiện tự đánh giá, chấm điểm đối với các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần trên phần mềm (tài khoản SSO của cá nhân).

   - Bước 2: Nhập dữ liệu kết quả

   Các công chức được phân công tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng, giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

   Việc giải trình phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, rõ ràng đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần; trong đó, yêu cầu chỉ dẫn rõ các minh chứng chấm điểm tại các tài liệu kiểm chứng đính kèm. Nếu công chức không giải trình đầy đủ thì phần mềm không cho phép thực hiện thao tác Hoàn thành.

   - Bước 3: Rà soát kết quả

   Sau khi các công chức được phân công hoàn thành việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm. Lãnh đạo UBND cấp xã được phân công phê duyệt báo cáo rà soát lại, bảo đảm tài liệu kiểm chứng và thông tin giải trình đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần phải đầy đủ, đúng nội dung.

   - Bước 4: Gửi kết quả

   Sau khi hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, Lãnh đạo UBND cấp xã được phân công phê duyệt báo cáo tiến hành đính kèm lên phần mềm Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 được xuất từ phần mềm Quản lý chấm điểm chỉ số CCHC, có chữ ký số và quá trình tự đánh giá, chấm điểm được kết thúc bằng nút “Gửi báo cáo”.

   Để được phân quyền trên phần mềm, đề nghị các UBND cấp xã đăng ký Danh sách 01 lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện việc phân quyền, phê duyệt báo cáo tự chấm điểm công tác CCHC năm 2023 của địa phương mình gửi về Sở Nội vụ và qua hộp thư điện tử: ndvminh.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 11/9/2023 để cập nhật trên hệ thống, theo biểu mẫu dưới đây:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tài khoản SSO

Số điện thoại sử dụng zalo

Quyền

1

 

 

 

 

- Phân quyền cập nhật báo cáo;

- Phê duyệt báo cáo.

 

   Nếu các UBND cấp xã không báo cáo danh sách theo yêu cầu thì Hội đồng thẩm định không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong quá trình cập nhật, phê duyệt báo cáo tự đánh giá của địa phương.

   4. Về nguyên tắc, cách thức đánh giá:

   - Việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2023 được thực hiện một lần vào cuối năm. Tổng điểm đánh giá của UBND cấp xã bằng tổng điểm của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong năm có phát sinh nhiệm vụ.

   - Việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2023 do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định, công bố trên cơ sở kết quả thẩm định, đề xuất của Hội đồng thẩm định.

   5. Về tài liệu kiểm chứng:

   - Việc tự đánh giá, chấm điểm của UBND cấp xã phải kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định…) được cơ quan có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

   - Ngoài các tài liệu kiểm chứng đã được hướng dẫn, liệt kê tại Phụ lục gửi kèm, UBND cấp xã có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần.

   - Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải có chữ ký số; trường hợp tài liệu bị lỗi chữ ký số thì cho phép sử dụng bản scan của văn bản theo định dạng pdf; kể cả các bảng biểu, phụ lục số liệu kèm theo đều phải lưu bằng định dạng pdf, có đóng dấu treo, dấu giáp lai theo quy định. Các tài liệu được gửi dưới dạng word hoặc excel đều không có giá trị để tính điểm (trừ các bảng, biểu mẫu theo yêu cầu).

   - Về nội dung, giải trình tài liệu kiểm chứng phải thể hiện rõ các thông tin, số liệu để chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

   - Về hình thức, tài liệu kiểm chứng phải được số hóa, phân thành từng mục cụ thể, rõ ràng tương ứng với từng tiêu chí chấm điểm; cách thức đặt tên file tài liệu kiểm chứng được mã hóa như sau: Mã tiêu chí/TCTP_số, ký hiệu văn bản_tên trích yếu văn bản.

   Ví dụ: tại tiêu chí 2.3 có tài liệu kiểm chứng là Báo cáo số 25/BC-UBND về công tác CCHC quý I/2023 thì tên file tài liệu được đặt thành: 2.3_so 25BC-UBND_BC CCHC quy I.2023; nếu có Phụ lục 1 về số văn bản QPPL kèm theo báo cáo CCHC thì lưu tên file thành: 2.3_so 25BC-UBND_ Phu luc 1 so van ban QPPL… Trường hợp 01 tài liệu kiểm chứng sử dụng cho nhiều tiêu chí khác nhau thì phải copy thành nhiều file và số hóa tên file tương tự như trên.

- Lưu ý:

   + Không được sử dụng file nén (rar, zip…) khi gửi tài liệu kiểm chứng trên phần mềm; chỉ sử dụng file pdf hoặc file ảnh. Nếu các địa phương gửi file tài liệu kiểm chứng không đúng yêu cầu thì Hội đồng thẩm định sẽ không chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần đó và gửi trả lại để thực hiện đánh giá bổ sung (nếu có).

   + Đối với các tài liệu kiểm chứng yêu cầu báo cáo năm nhưng đến thời điểm tự đánh giá chưa đến kỳ báo cáo theo quy định thì sử dụng báo cáo của năm trước liền kề.

   6. Thời gian thực hiện tự đánh giá:

   Thời gian thực hiện báo cáo tự đánh giá, chấm điểm từ 8 giờ ngày 14/9/2023 đến 17 giờ ngày 05/10/2023. Sau thời gian quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

   Thời gian thực hiện báo cáo bổ sung (nếu có): Sẽ do Sở Nội vụ thông báo cụ thể sau đến các địa phương qua phần mềm đánh giá, địa chỉ email công vụ của lãnh đạo UBND cấp xã, Zalo và trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

   Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ (ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng CCHC, số điện thoại: 085.460.2467; ông Trần Minh Phương, Phó Trưởng phòng CCHC, số điện thoại: 090.593.9281; ông Nguyễn Đình Vũ Minh, chuyên viên Phòng CCHC, số điện thoại: 093.535.3054) để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Các văn bản hướng dẫn và Phụ lục đính kèm được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: www.snv.thuathienhue.gov.vn.

   Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện./.

(Chi tiết có File đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 670 khách