Tìm kiếm tin tức
THÀNH LẬP CÁC BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày cập nhật 11/03/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành 14 Quyết định để thành lập 03 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 14 Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

          Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị quyết số 15/NQ-UBBC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026;

         Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các Quyết định thành lập 03 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ở 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

        Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

        Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2021 và hết hiệu lực sau khi Ban bầu cử hoàn thành nhiệm vụ được giao và bàn giao hồ sơ bầu cử cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm:
LT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.699.816
Truy cập hiện tại 249 khách