Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐỐI VỚI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
Ngày cập nhật 08/03/2021

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, mới đây, Hội đồng Dân tộc phối hợp với Ủy ban Dân tộc xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1449/KH-HDDT14 về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức sau thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm, lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng tham gia vào các cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

 

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Kế hoạch đề ra yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia bầu cử; làm cho cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của các Luật quy định, các điểm mới về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu tham gia vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục giới thiệu, hiệp thương các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, các ứng cử viên ứng cử ở vùng dân tộc thiểu số, các quy định về vận động bầu cử trên thực tế và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Phê phán và uốn nắn kịp thời những biểu hiện lợi dụng quyền bầu cử, ứng cử, việc khiếu nại, tố cáo xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; những hành vi vi phạm pháp luật về quyền dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thông tin, tuyên truyền đúng thể thức, đảm bảo không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình trước, trong và sau bầu cử; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch về cuộc bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung hướng tới tuyến cơ sở, phù hợp xuất phát từ cơ sở; đặc biệt chú trọng tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm môi trường sống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Kế hoạch cũng đề ra các nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các thông tin pháp luật có liên quan như: Hiến pháp 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hiện hành; các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Nhà nước, văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Tuyên truyền các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, về quyền bầu cử, quyên ứng cử của công dân và trách nhiệm cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.

Tuyên truyền về sự ủng hộ của nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số đối với đường lối đổi mới của Đảng, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là công tác bầu cử ở các vùng có động đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vùng núi cao, biên giới, đặc biệt khó khăn.

Tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, ứng cử viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ứng cử viên là người dân tộc rất ít người, ứng cử viên thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Tuyên truyền về công tác phục vụ, bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công và tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử, kết hợp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch của Hội đồng Dân tộc và Ủy Ban Dân tộc đã xác định lộ trình tổ chức thực hiện cụ thể gắn với các mốc bầu cử. Theo đó, trong Đợt 1 - Trước bầu cử (từ 01/3 đến 30/3/2021), chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong hệ thống xây dựng kế hoạch quản lý và chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về bầu cử đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền cụ thể về cuộc bầu cử đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp tổ chức tập huấn cho tuyên truyền viên các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương đưa tin về cuộc bầu cử; kiểm tra một số địa phương về tình hình triển khai kế hoạch, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đợt 2 - Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử (từ 01/4 đến 23/5/2021), tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Tuyên truyền các nội dung và diễn biến cụ thể về công tác chuẩn bị bầu cử trên phạm vi cả nước, tập trung tần xuất tuyên truyền vào thời điểm sát ngày bầu cử. Đôn đốc, tổ chức các đoàn kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

Tập trung tuyên truyền, cổ động trong ngày bầu cử 23/5/2021 về không khí ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương, dư luận trong nước và quốc tế.

Đợt 3 - Sau ngày bầu cử (từ 24/5 đến 10/6/2021), tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử. Đăng tin, giới thiệu các đại biểu người dân tộc thiểu số trúng cử trên các phương tiện truyền thông để cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số được biết. Tổ chức họp báo tại địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số về kết quả cuộc bầu cử. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Xây dựng báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử.

Kế hoạch này đã được gửi đến các cơ quan hữu quan và được phổ biến tại Hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ phối hợp tổ chức vào ngày 05/3. Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm phối hợp triển khai thực hiện; kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để phối hợp giải quyết./

Theo: hoidongbaucu.quochoi.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.699.816
Truy cập hiện tại 243 khách