Tìm kiếm tin tức
Góp ý điều chỉnh sửa đổi Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC
Ngày cập nhật 04/03/2021

Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 248/SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý điều chỉnh sửa đổi Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC)

Thực hiện Công văn số 205/UBND-NC ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-BNV ngày 07/01/2021 của Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ đã hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017, 2637/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh.

Để có cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí, Sở Nội vụ kính đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tham gia góp ý và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí:

- Đối với các sở, ban, ngành: Phụ lục số 01;

- Đối với UBND cấp huyện: Phụ lục số 02;

Riêng các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh, ngoài việc tham gia góp ý đối với Bộ tiêu chí đánh giá đối với cấp sở, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý, đề xuất đối với các tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị theo 02 Phụ lục gửi kèm như sau:

- Sở Tư pháp: Mục 2 của Phụ lục 1, 2;

- Sở Tài chính: Mục 6 của Phụ lục 1,2 và Tiêu chí 8.3 của Phụ lục 2;

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tiêu chí 1.3, 7.1, 7.2, 7.3 của Phụ lục 1; Tiêu chí 1.4, 7.1, 7.2, 7.3 của Phụ lục 2;

 - Sở Khoa học và Công nghệ: Tiêu chí 7.4 của Phụ lục 1,2

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiêu chí 8.1, 8.2, 8.4 của Phụ lục 2;

- Văn phòng UBND tỉnh: Tiêu chí 1.4, Mục 3 của Phụ lục 1; Tiêu chí 1.5 và Mục 3 Phụ lục 2

Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 12/3/2021, (đồng thời gửi qua thư điện tử: ntyhai.snv@thuathienhue.gov.vn) đề tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị nào không có văn bản góp ý thì xem như hoàn toàn đồng ý với nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung của Sở Nội vụ. (nội dung Dự thảo sửa đổi Bộ tiêu chí được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ, theo địa chỉ: snv.thuathienhue.gov.vn).

Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện./.

(chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NLYHAI
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 527 khách