Tìm kiếm tin tức
Đề nghị góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức
Ngày cập nhật 02/03/2021
Công văn góp ý

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 229/SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức

   Thực hiện Công văn số 205/UBND-NC ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-BNV ngày 07/01/2021 của Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ đã hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá tại Phụ lục kèm theo tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh.

   Để có cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí, Sở Nội vụ kính đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tham gia góp ý và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí:

   - Đối với các sở, ban, ngành: Phụ lục số 01;

   - Đối với UBND cấp huyện: Phụ lục số 02;

   - Đối với Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: Phụ lục số 03.

   Riêng các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh, ngoài việc tham gia góp ý đối với Bộ tiêu chí đánh giá đối với cấp sở, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với các tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị theo 03 Phụ lục gửi kèm như sau:

   - Sở Tài chính: Tiêu chí 2.4, 3.3, 6.2, 6.3 của Phụ lục 1, 2; tiêu chí 1.1.4, 1.1.5 của Phụ lục 2; tiêu chí 1.4, 2.4, 3.3, 5.2, 5.3 của Phụ lục 3.

   - Sở Thông tin và Truyền thông: Tiêu chí 3.1, 3.5, 4.2 của Phụ lục 1, 2, 3.

   - Sở Khoa học và Công nghệ: Tiêu chí 5.1 của Phụ lục 1; tiêu chí 5.3 của Phụ lục 2; tiêu chí 1.5, 4.3, 4.4 của Phụ lục 3.

   - Văn phòng UBND tỉnh: Tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3 của Phụ lục 1, 2, 3; tiêu chí 5.2 của Phụ lục 1, 2.

   Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/3/2021, đồng thời gửi vào địa chỉ email: tmphuong.snv@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị nào không có văn bản góp ý thì xem như hoàn toàn đồng ý với nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung của Sở Nội vụ.

   Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện.

(Chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 418 khách