Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày cập nhật 10/02/2020

Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 375/UBND-NV ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch số 107/KH-SNV ngày 05/02/2020 tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         

 Nội dung tuyên truyền được chia làm ba đợt, cụ thể: đợt 1: Từ nay đến trước thời điểm Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh; đợt 2: Trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đợt 3: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảngtheo đó công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung phát hiện, biểu dương những tấm gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, công chức, viên chức đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

           Hình thức tuyên truyền:  Đăng tải dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động trên trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ; mở chuyên mục thông tin, tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp trên trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ. Quán triệt, triển khai, thông tin, tuyên truyền qua các cuộc họp của Sở Nội vụ, các đợt sinh hoạt chính trị của các tổ chức đoàn thể./.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hữu Trí

HữuTrí
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 256 khách