Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
Ngày cập nhật 05/02/2020

Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-SNV ngày 04/02/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.

          

                                                                                                                 

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trong việc chỉ đạo, triển khai và trách nhiệm thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

          Kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai về tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; Thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

          Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với điều kiện, tình hình thực tế của ngành Nội vụ, xác định rõ các nội dung về tự kiểm tra nội bộ, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của phòng, ban, đơn vị; về chế độ, định mức, tiêu chuẩn…

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 248 khách