Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Nội vụ tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan
Ngày cập nhật 07/12/2021

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Nội vụ năm 2021, Sở Nội vụ đã tổ chức tuyền truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người lao động (CBCC) về chuyển đổi số bằng các hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid 19 như tuyên truyền trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp, gửi tài liệu qua nhóm ZALO của cơ quan và ZALO các phòng

 

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức viên chức về chuyển đổi số, Lãnh đạo Sở Nội vụ đã chỉ đạo chuyên viên Công nghệ thông tin tập hợp các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; xây dựng, tìm kiếm một số tài liệu tham khảo về chuyển đổi số để gửi cho cán bộ, công chức người lao động nghiên cứu, tìm hiểu, cụ thể đã triển khai:

- Đã chuyển qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành các văn bản của UBND tỉnh ban hành liên quan về chuyển đổi số cho toàn thể CBCC tìm hiểu nghiên cứu: Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 222/KH-UBND triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; Chỉ thị 24/CT-UBND ngày 24/12/2020 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh; các kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành

- Phổ biến cẩm nang chuyển đổi số của Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-khi-nao/ qua nhóm ZALO cơ quan và chức năng quản lý thông báo Trang thong tin điều hành tác nghiệp.

- Gửi qua nhóm ZALO cơ quan: Slide Chuyển đổi số do IOC xây dựng; Slide Nội hàm Kinh tế số và Xã hội số do Nguyễn Trọng Đường, Bộ Thông tin và truyền thông xây dựng;

- Gửi qua nhóm ZALO cơ quan và đăng tải Tài liệu tuyên truyền về chuyển đổi số trên chuyên mục chuyển đổi số trang thông tin điện tử cơ quan (có tài liệu tuyên truyền kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 198 khách