Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện Quảng Điền tổ chức kiểm tra các nội dung về cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 10/08/2020

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện Ý kiến chỉ đạo năm 2020; từ ngày 20/7/2020 đến ngày 29/7/2020, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện Ý kiến chỉ đạo năm 2020 đối với 8 cơ quan, địa phương gồm: UBND xã Quảng Lợi, UBND xã Quảng Thành, UBND xã Quảng Thái, UBND xã Quảng Vinh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Văn hóa và Thông tin.

 

Với phương châm hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong tổ chức các hoạt động kiểm tra, năm nay, huyện Quảng Điền chỉ tổ chức 01 Đoàn kiểm tra để kiểm tra các nội dung trong công tác cải cách hành chính có liên quan với nhau, bước đầu đã ghi nhận những hiệu quả tích cực như: Đã giảm từ 03 cuộc kiểm tra xuống còn 01 cuộc kiểm tra, góp phần giảm áp lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đón tiếp, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ các đoàn kiểm tra; nhiều nội dung được đánh giá, rà soát trong cùng 01 cuộc kiểm tra, qua đó phát hiện được các hạn chế, yếu kém xuất phát từ một nguyên nhân hoặc những hạn chế, yếu kém có mối liên hệ với nhau, trên cơ sở đó đoàn đưa ra các, giải pháp, kiến nghị khắc phục có tính tổng thể, toàn diện hơn, góp phần quan trọng để tháo gỡ nhiều vấn đề còn khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra do ông Lê Văn Khuyến, Trưởng Phòng Nội vụ làm trưởng đoàn, thành viên được cơ cấu là đại diện lãnh đạo, chuyên viên của 07 cơ quan thường trực tham mưu UBND huyện triển khai 07 lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Về kết quả kiểm tra, nhìn chung, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện Ý kiến chỉ đạo năm 2020 đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả khá tốt, nhiều nội dung công việc quan trọng đã được triển khai thực hiện khá kịp thời, đồng bộ, cụ thể: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính đã được chú trọng, điểm hình có UBND xã Quảng Thái, từ đầu năm đến nay đã đăng hơn 1.300 bài trên trang thông tin điện tử để tuyên truyền các chính sách mới, các thủ tục hành chính mới và các tác động tích cực của công tác cải cách hành chính đến việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công tác cải cách thể chế được quan tâm chỉ đạo thực hiện, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại các xã được kiểm tra thực hiện khá chặc chẽ, không xảy ra tình trạng chồng chéo, trái với quy định của cấp trên. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm; đặc biệt hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ngày càng đi vào nề nếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức và phục vụ người dân đến giao dịch, việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính và niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định hành chính được thực hiện khá đầy đủ, kịp thời, các xã đã tiến hành cập nhật, cấu hình thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, đã tiếp nhận, số hóa lưu trữ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thông qua phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung của tỉnh, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, việc khảo sát mức độ hài lòng và thực hiện việc xin lỗi khi để quá hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ được thực hiện khá nghiêm túc, các xã được kiểm tra đã thực hiện khá nghiêm túc việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/05/2017 của UBND tỉnh. Công tác tổ chức bộ máy và công tác xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức được quan tâm, các các cơ quan cấp huyện đã phân công trách nhiệm, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, vị trí tuyển dụng, qua kiểm tra chưa phát hiện tình trạng chồng chéo nhiệm vụ; các xã, thị trấn đang tích cực rà soát, bố trí cán bộ, công chức theo số lượng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/04/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm, các xã đã tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo cao đẳng, đại học để nâng cao trình độ, học các lớp quản lý nhà nước, trung cấp chính trị,… nhìn chung, chất lượng cán bộ, công chức được nâng lên đáng kể, 100% cán bộ, công chức tại các cơ quan, các xã được kiểm tra đều đạt chuẩn và trên chuẩn, đã ứng dụng phần mềm nhân sự để thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức tại cơ quan, địa phương. 100% các cơ quan, địa phương được kiểm tra đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, việc công khai tài chính, ngân sách, các khoản thu, chi được thực hiện khá đảm bảo. Các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả trong quản lý, giảm thời gian và chi phí, nhìn chung các phần mềm dùng chung của tỉnh như Phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung, Trang điều hành tác nghiệp đa cấp (đã tích hợp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, ý kiến chỉ đạo và lịch tuần vào trang này) được triển khai thực hiện khá đảm bảo, hộp thư công vụ, chữ ký số được trang cấp khá đầy đủ. Trang thông tin điện tử một số xã được kiểm tra được cập nhật đầy đủ thông tin, hoạt động của Ban biên tập khá hiệu quả, tin bài khá phong phú. Các cơ quan, các xã được kiểm tra đã ban hành đầy đủ các văn bản để duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

                                                                                                    Toàn ảnh buổi kiểm tra của Đoàn

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các cơ quan, địa phương được kiểm tra còn một số hạn chế, khuyết điểm sau: Việc triển khai Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn vẫn còn chậm; hầu hết Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam các xã chưa ban hành các văn bản để kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND cùng cấp; hình thức tuyên truyền cải cách hành chính chưa phong phú, một số xã chưa chú trọng tuyên truyền cải cách hành chính, nội dung tuyên tuyền chưa phản ánh hết những tác động tích cực của công tác cải cách hành chính đối với việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn những sai sót về mặt thể thức; công tác tinh giản biên chế đối với các cơ quan cấp huyện còn chậm, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức tại cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/04/2019 đang gặp phải một số khó khăn nhất định; do kinh phí còn khó khăn nên việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, đặc biệt là ở cấp xã vẫn chưa nhiều; Phần mềm Trang điều hành tác nghiệp đa cấp vừa được triển khai ở cấp xã do đó một số xã còn lúng túng trong thực hiện, tỷ lệ trễ hạn văn bản trên phần mềm còn xảy ra; việc triển khai thực hiện các nội dung công việc để duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vẫn còn chậm; một bộ phận cán bộ, công chức đặc biệt là tại cấp xã tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao, chưa cầu thị, chịu khó tìm tòi, học hỏi để vận hành các phần mềm mới.

Thông qua kiểm tra, các thành viên Đoàn đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương bên cạnh đó các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện Ý kiến chỉ đạo. Trong thời gian tới, trên cơ sở Thông báo kết luận kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà ngày càng phát triển.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 504 khách