Tìm kiếm tin tức

Chỉ đạo điều hành
Thực hiện Công văn số 6120/BNV-VKH ngày 23/11/2017 của Bộ Nội vụ và Công văn số 8823/UBND-NV ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống...
Ngày 17/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 190 khách