Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021
Ngày cập nhật 24/05/2022

Thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021; Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021;

Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2021 đã có Thông báo số: 04/TB-HĐTNNLCV về việc triệu tập thí sịnh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021.                      

Xem nội dung Thông báo theo file đính kèm.

Phòng TC-CCVC

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 446 khách