Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phạm vi ôn tập tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Ngày cập nhật 11/08/2021

Phạm vi kiến thức ôn tập đối với thí sinh tham gia tuyển dụng  viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

I. Kiến thức chung về Luật, các Nghị định, Văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác Lưu trữ:

1. Luật Lưu trữ số 01/2013/QH ngày 11 tháng 11 năm 2011;

2. Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

3. Thông tư 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy;

4. Thông tư 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy;

5. Thông tư 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị;

6. Thông tư 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;

7. Thông tư 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công;

8. Thông tư 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ;

9. Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc;

10. Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ;

11. Thông tư Liên tịch 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện đề án “sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”

II. Hiểu biết chung về Trung tâm Lưu trữ lịch sử:

12. Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

13. Quyết định số 1440/QĐ-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử

 

Trung tâm LTLS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 441 khách