Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO
Thực hiện Kế hoạch số 1147/KH-SNV ngày 26/6/2023 của Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2023; Sở Nội vụ hướng dẫn Danh mục phạm vi ôn tập như sau:
  Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức tuyển dụng 35 viên chức cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện Phú Vang.
Căn cứ Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thống kê về tuyển dụng công chức năm 2022; Thông báo số 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022 về việc điều chỉnh bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022...
Căn cứ thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2021 thông báo...
Căn cứ Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ; Căn cứ kết quả chấm thi; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2021 thông báo...
Thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và...
Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1160/QĐ- UBND về việc phê duyệt Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân...
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021.
Theo biên bản họp Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử,  Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.074.291
Truy cập hiện tại 72 khách